Deklaracja dostępności

I. Dostępność cyfrowa

Fundacja Dla Nich (dalej: FDN) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.dlanich.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Stan zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności występują w następujących obszarach:

  • nie wszystkie identyfikatory HTML są unikalne, co może utrudniać prawidłowe wyświetlanie/wczytywanie strony przez przeglądarki oraz odczytywanie tresci przez automatyczne czytniki,
  • niektóre nagłówki nie są zidentyfikowane za pomocą odpowiednich znaczników, co może wpływać na jakość przekazu uzyskanego za pomocą czytnika ekranu,
  • mogą wystąpić przypadki, gdy elementy graficzne nie posiadają tekstu Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez FDN.

Data złoz enia oswiadczenia o dostępnosci: 2024-01-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt z Piotrem Czachorowskim na adres mailowy: p.czachorowski@dlanich.pl lub dzwoniąc: 501 795 495. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub składać żądania zapewnienia dostępności i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Powyższe żądanie powinno zawierać :

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, która ma być udostępniona,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli wskazany wcześniej sposób nie jest możliwy.

W przypadku gdy FDN nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

II. Dostępność architektoniczna

Siedziba Fundacji Dla Nich, będąca także miejscem prowadzenia działalności statutowej, w tym usług rehabilitacyjnych na rzecz oso b z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku przy ul. Marywilskiej 67, do którego wejście (lok. U1) jest na poziomie chodnika usytuowanego wzdłuż budynku. Wejście do lokalu U1 jest dostosowane dla oso b poruszających się na wózkach inwalidzkich. W lokalu nie ma schodów ani wind. Korytarz jest szeroki, wózki mogą się swobodnie poruszać i wymijać .

W siedzibie Fundacji jest 1 toaleta dostosowana do potrzeb oso b z niepełnosprawnościami.

W siedzibie Fundacji nie ma pętli indukcyjnych, nie ma także dostępnego tłumacza języka migowego.

Przed budynkiem, na wysokości wejścia do lokalu U1, znajdują się 3 miejsca parkingowe oznaczone tabliczkami z logo FDN przeznaczone dla Podopiecznych Fundacji.

Do siedziby Fundacji można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.